«

»

Apr 03 2008

De gemeenteraad heeft ook een baas!

Hoe vaak hoort u dit zinnetje? "De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de stad." Vaak! Maar, wist u dat de gemeenteraad ook een "baas" heeft? Ja hoor, dat is het PRESIDIUM. Het presidium van de gemeenteraad heeft een dagelijks bestuur dat bijvoorbeeld voorafgaande aan een raadsvergadering bijeen komt. Een aantal raadsleden, de burgemeester en de griffier maken deel uit van zo'n vergadering. Daarin wordt bijvoorbeeld bepaald of bepaalde mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering gesteld mogen worden. Deze week werden twee vragen geweigerd door het presidium en twee vragen wel gehonoreerd. Onduidelijk waarom de ene vraag wel, en de andere vraag niet gesteld mag worden. Om nu eens de boel om te draaien, hier geen aandacht voor de wel gestelde vragen, maar alleen voor de niet gestelde vragen:
Caroline Sarolea, scheidend raadslid van de groep Mossel:
Mondelinge vragen van mevrouw drs. C.P. Sarolea inzake het plaatsen van een tent in het park Waterwin

Donderdag 27 maart was er o.a in park Waterwin een congres over innovatie bestemd voor ambtenaren. Aanwezig waren allerlei  kopstukken uit de advieswereld, universitaire wereld en de overheid. We lezen op de site van het festival dat het festival Zizani heet. Zizani, een meisje van tien, verwondert en verbaast zich over de dingen die zij ziet, hoort en meemaakt. Zij stelt hierover vragen. Simpele vragen over Nederland, haar buurt, de overheid en nog veel meer. Simpele vragen hebben vaak complexe antwoorden. Zo ook die van Zizani.

Ik wil graag van het college antwoord op de volgende vragen:

1.    Heeft bedoeld evenement nadelige gevolgen gehad voor de kwaliteit van het gewonnen drinkwater? Zo ja, in welke mate?

2.    Zizani een meisje van tien woont toevallig in Terwijde aan het Waterwin park. Zij heeft al vaak met haar vader een balletje willen trappen in het park voor de deur. Ook haar verjaardagsfeestje heeft ze daar willen vieren. Maar nee, het mag niet. Haar papa en mama vertellen dat er water uit de grond wordt gewonnen en dat het park daarom schoon en ongeschonden moet blijven. Nu ziet Zizani een grote tent op het grasveld staan, waar die dag 700 ambtenaren naartoe komen om te praten over verwondering. Papa, waarom mogen die mensen wel gezellig een feestje vieren in het park en ik niet?

3.    Gaarne wil ik advies van het college over wat die vader of moeder haar dochter moet antwoorden.

4.    Gelden voor ambtenaren andere regels bij het organiseren van een congres of feestje dan voor andere mensen in de stad?

5.    Waarom heeft de overheid juist op die plek gemeend een congres te moeten organiseren?

6.    Denkt de gemeente Utrecht dat het beeld dat hiermee wordt opgeroepen bijdraagt aan het verkleinen van de kloof tussen overheid en burger?

7.    Worden er in de toekomst meer ontheffingen verleend aan burgers voor het organiseren van een event in het park Waterwin?

Gerda Oskam van D66 wilde onderstaande vragen stellen over het uitblijven van een geluidswal langs de A12

Mondelinge vragen van mevrouw G.A. Oskam inzake het besluit van gemeente Woerden de geluidswal langs de A12 niet te verlengen

Tot de noodzakelijke verlenging van de geluidswal bij Veldhuizen op het grondgebied van de gemeente Woerden is al in 1999 besloten. Planologisch is de uitvoering geregeld via het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen in 2001. De afweging van het behoud van de groene, open ruimte van dit deel van het Groene Hart is planologisch afgedekt via o.m. het ontwikkelings- en uitvoeringsprogramma Groene Hart in 2007. De uitvoering van de geluidswal zou definitief geregeld moeten worden in het Bestemmingsplan Geluidswal Veldhuizen dat op 10 januari en onlangs op 27 maart jl. door de gemeenteraad van Woerden is besproken. De gehele gemeenteraad stemde echter tegen, met name omdat men vreesde dat een geluidswal het voor de gemeente en provincie Utrecht mogelijk zou maken woningbouw in de open ruimte achter de geluidswal tussen Veldhuizen en Harmelen te plannen. D66 Utrecht heeft bij de eerste geluiden over deze vrees vragen gesteld in de commissie Stedelijke Ontwikkeling van november 2007. Wij hebben ook gewezen op het feit dat ambtenaren van de gemeente Utrecht over woningbouw gesproken zouden hebben. Dat argument werd ook veelvuldig gebruikt in de behandeling van de het Bestemmingsplan Geluidswal Veldhuizen in de gemeenteraad van Woerden op 28 maart en vormde de voornaamste reden tot afwijzing.

Dit brengt de fractie van D66 op de volgende vragen:
1.    Heeft de wethouder met zijn collega uit Woerden, dhr. Groeneweg, gesproken over de angst binnen de gemeenteraad van Woerden over woningbouw achter de geluidswal?
2.    Hoe komt het dat er diverse keren wordt gesproken van ambtenaren van de gemeente Utrecht die over woningbouw achter de geluidswal zouden hebben gesproken? Uit welke plannen zou dit voortkomen?
3.    Bent u het met ons eens dat de gemeente Woerden de facto contractbreuk pleegt?
4.    De geluidswal is beloofd aan de kopers en huurders van de woningen in Veldhuizen en is noodzakelijk, ook voor de afvang van geluid bij de aanleg van de 2e aansluiting van de A12. Bent u het met D66 eens dat die geluidwal er dus toch moet komen?
5.    Wat gaat u daarom doen aan de nu ontstane situatie?
6.    Welke invloed heeft dit op de aanleg van de 2e aansluiting van de A12, Woerden-Oost?